{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter

American Bully Holly (bonus bully holly) 2018

640 visninger | Oprettet:
Bedømmelse

Du kan først stemme, når din egen hund er oprettet og stemt ind. Opret din egen hund

Ninna J
| 0 år | Oprettet: 23. sep 2019


American Bully Holly (bonus bully holly)

Fødselsår:
2018
Størrelse:
American bully standard
Temperament
Fantastisk
Tricks
Stævner
Ebkc show den 26-10-19
Stamtavle
Abkc og ebkc
Køn
Tæve
Beskrivelse
Rigspolitiet skal indledningsvis oplyse, at det fremgår af hundelovens § 1 a, stk. 1 og 2, at en række hunderacer, herunder krydsninger, hvori racerne indgår, er forbudte i Danmark. Det er Rigspolitiets vurdering, at der er tale om en ulovlig krydsning, såfremt en hund er en blanding af en eller flere af de hunde, der fremgår på forbudslisten, med mindre at krydsningen i stedet kan anses for værende en race i hundelovens forstand.

Fødevarestyrelsen har tidligere til Rigspolitiet oplyst, at det ikke fremgår af hundelovens ordlyd eller forarbejder hvilket racebegreb, som hundeloven tager udgangspunkt i, herunder hvornår en hund kan siges at tilhøre en race. Det findes heller ikke nogen entydig og præcis veterinærvidenskabelig definition af, hvad der forstås ved en race. Fødevarestyrelsen har i den forbindelse tillige oplyst, at en race dog formentlig kan forstås som en delpopulation af en bestemt dyreart, hvis medlemmer har visse særlige fællestræk, der adskiller dem fra de øvrige artsfæller. Fødevarestyrelsen har endvidere henvist til Justitsministerens besvarelse af visse spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg, der blev stillet under behandlingen af lovforslaget vedrørende hundelovens forbudsordning. Det fremgår heraf, at ministeren henholder sig til en udtalelse fra Fédération Cynologique Internationale (FCI) om, hvorvidt en bestemt race kan anses for at eksistere. Ministeren synes således i sine svar at antyde, at hunde avlet efter avlsprogrammer anerkendt af FCI, som er en sammenslutning af kennelklubber fra hele verden, er tilstrækkelig til at skabe en race.

Fødevarestyrelsen har imidlertid oplyst, at det er deres vurdering, at man ikke ud fra ovenstående kan indfortolke, at racer ikke kan eksistere uden for FCI. Hvis andre forbund avler efter kriterier, som i deres udformning er sammenlignelige med FCIs kriterier, ville disse således også kunne føre til populationer, der kan anses som værende racer efter hundeloven. Fødevarestyrelsen har helt generelt oplyst, at der ved en gennemgang af de oplysninger, som European Bully Kennel Club (EBKC) selv har fremlagt på deres hjemmeside, fremgår racestandarder, som tilsyneladende har til formål at adskille populationens medlemmer fra andre hunde. Det fremgår således af EBKCs hjemmeside, at en American Bully avles efter principper, som synes sammenlignelige med FCIs.

Det er på baggrund af ovenstående Rigspolitiets opfattelse, at en American Bully kan anses for værende en race i hundelovens forstand, og at denne race ikke fremgår af forbudslisten i hundelovens § 1 a, hvorfor den – i tilfælde, hvor racen er tilstrækkeligt dokumenteret – må anses som lovlig.

Det er dog af altafgørende betydning, at man som hundeejer sørger for at erhverve en original stambog fra et anerkendt forbund, hvor racen avles efter principper, der er sammenlignelige med FCIs principper, og at stambogen i øvrigt ikke viser, at der er iblandet hunde af andre (ulovlige) racer. Det er således Rigspolitiets opfattelse, at det som hundeejer ikke vil være tilstrækkeligt blot at oplyse, at man har en hund af racen American Bully, men at en sådan hund kræver dokumentation i form af f.eks. en troværdig stambog, idet hunden ellers risikerer at blive opfattet som en ulovlig krydsning på baggrund af dens udseende.

Rigspolitiet skal afslutningsvist bemærke, at det altid er de enkelte politikredse, der i første instans vurderer, hvorvidt man som hundeejer har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ens hund tilhører en bestemt ikke-ulovlig race. Rigspolitiet kan således ikke sige noget helt generelt om, at en American Bully i alle tilfælde vil blive ”frifundet”, idet det afhænger af, hvad man som hundeejer kan fremlægge af dokumentation for hundens race. Det er dog Rigspolitiets opfattelse, at en troværdig stambog fra et anerkendt forbund bør veje tungt i en sådan vurdering – også selvom der, for så vidt angår en American Bully, er tale om en race, der ikke er anerkendt i FCI. Politikredsenes afgørelser kan i øvrigt – såfremt man ikke er enig i afgørelsen – påklages til Rigspolitiet eller indbringes for domstolene.

Med venlig hilsen

Fuldmægtig

cid:A0FA5B37-854C-45A8-8413-7A8A8D799EC7@e-types.com

Rigspolitiet

Koncernjura

Polititorvet 14

1780 København V

Web www.politi.dk

Facebook Politi

Twitter twitter.com/rigspoliti
Kommentér på:
American Bully Holly (bonus bully holly)
x